Thursday, November 24, 2011

Nota / Maklumat Untuk Temuduga SPP IPG 2011

Assalamualaikum.wbt..khas untuk rakan-rakan FB IPG KBM 2011

Sebagai sedikit sumbangan rakan-rakan di FB. Saya hanya ingin berkongsi apa-apa yang sudah didapati dan berharap agar semua rakan-rakan boleh memanfaatkannya kelak bukan sahaja untuk SPP tapi sebagai bakal pendidik suatu hari nanti. Insha Allah.Format SPP baru
Temuduga secara berkumpulan (3-5 org).
Perincian markah:
20% (Sahsiah/Perwatakan/Penampilan)
20% (Penyampaian)
30% (Pengetahuan akademik/ikhtisas)
30% (Pengetahuan isu-isu semasa)

RUKUN NEGARA (1970)
1)      Kepercayaan Kepada Tuhan (pentingnya pegangan agama)
2)      Kesetiaan Kepada Raja & Negara (Ketua Negara: Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan - rakyat hendaklah menumpukan sepenuh taat setia)
3)      Keluhuran Perlembagaan (Memuliakan perundangan yang tertinggi - menghargai serta memahami maksud & latar belakang penggubalannya)
4)      Kedaulatan Undang-Undang (Menjunjung Perlembagaan: perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara)
5)      Kesopanan dan Kesusilaan (berdisiplin serta bermoral/beradab tinggi menjamin keamanan)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Visi (Matlamat jangka panjang): Sekolah Unggul Penjana Genarasi Terbilang

Misi (Matlamat jangka pendek / apa yang perlu dilakukan bagi mendapat Visi): Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Matlamat:
•    Bangsa Malaysia setia, bersatupadu.
•    Insan yang seimbang.
•    Sedia sumber tenaga manusia (workforce).
•    Pendidikan untuk semua warganegara.


SPP: SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (1/1/1974)

Syor dari Suruhanjaya Diraja Aziz bagi mengkaji perkhidmatan guru-guru, gaji dan syarat-syarat perkhidmatan mereka serta kakitangan sekolah yang lain (berasingan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA - Perkhidmatan Pelajaran).

1)      VISI SPP: Menjadi Suruhanjaya Perkhidmatan Yang Terbaik
2)      MISI SPP: Memberi Perkhidmatan Yang Berkualiti Dalam Urusan Pengambilan Dan Perkhidmatan Bagi Anggota Perkhidmatan Pelajaran
3)      OBJEKTIF SPP: Melaksanakan Perkara 144 (1) Perlembagaan Persekutuan dari segi pelantikan, urusan perkhidmatan dan kawalan tatatertib dan naik pangkat Anggota Perkhidmatan Pelajaran

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA (1989)
1)      Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
2)      untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek (JERI) berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan.
3)      Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


1)      Education in Malaysia is an on-going efforts towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner,
2)      so as to produce individuals who are intelectually, spiritually, emotionally and physically balanced and harmonic, based on a firm belief in and devotion toGod.
3)      Such an effort is designed to produce Malaysian citizens who are knowledgeable, responsible and competent,
4)      as well as being able to contribute to the harmony and betterment of the family, the society and the nation at large.

Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan
 • Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan
 • Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama
 • Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia
 • Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua

Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini
 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan
Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979
 • Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira
 • Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini
 • Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia
 • Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional
 • Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
 • Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan
Rang Undang Undang Pendidikan 1995
 • Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara
 • Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan kebangsaan
 • Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun
 • Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan
 • Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan
 • Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta

TEMA HARI GURU

16 ASPEK NILAI-NILAI MURNI
1)      Baik hati (ambil berat)
2)      Berdikari (kebolehan melakukan sesuatu tanpa orang lain)
3)      Hemah Tinggi (Berbudi pekerti)
4)      Hormat Menghormati (Menghargai dan memuliakan)
5)      Kasih sayang
6)      Keadilan (saksama serta tidak berat sebelah)
7)      Kebebasan (tertakluk kepada undang-undang agama dan Negara)
8)      Keberanian (berani berhadapan cabaran)
9)      Kebersihan fizikal dan mental (fizikal: diri dan persekitaran, mental: pertuturan, perbuatan)
10)   Kejujuran (amanah & ikhlas)
11)   Kerajinan (tekun, cekal, gigih, berdedikasi)
12)   Kerjasama (bersama menggapai matlamat)
13)   Kesedaran (tidak keterlaluan dalam membuat keputusan)
14)   Kesyukuran (berterima kasih, menghargai)
15)   Rasional (penaakulan beralaskan bukti yang kukuh)
16)   Semangat bermasyarakat (bersama melaksanakan sesuatu)


TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
Behaviouristic (Behavioural Change Theory: Skinner, 1953)
Rangsangan + Gerak balas = Perubahan dalam tingkahlaku.
*Aplikasi: Memberi ganjaran apabila murid melakukan perkara yang positif agar mereka terus bersikap sedemikian.

Cognitive (Constructivism Theory: Piaget, 1967) :
Corak perkembangan mental tersendiri bagi setiap individu dan berlaku dengan berperingkat-peringkat.
Pengalaman baru (interaksi persekitaran) + idea sedia ada.
*Aplikasi: Alat bantu mengajar yang konkrit dan boleh dirasai oleh pancaindera, arahan ringkas dan difahami (mengikut tahap penguasaan), beri peluang mengalami pengalaman belajar yang berbeza (di luar kelas, di muzium, pusat sains etc.)

Humanistic (Multiple Intelligences Theory: Gardner, 1983) : Setiap manusia mempunyai lebih dari satu kepandaian.
Cara pembelajaran (kecenderungan) setiap individu berbeza.
*Aplikasi: Mempelbagaikan aktiviti-aktiviti pembelajaran (melalui bahasa, pergerakan, muzik, interpersonal, intrapersonal)

Socialist: (Social Learning Theory: Bandura, 1977) :
Manusia belajar dari alam, manusia yang lain.
*Aplikasi: Menjadikan pembelajaran berkumpulan sebagai salah satu kaedah belajar, dan program mentor-mentee mengalakkan pelajar mencontohi rakan yang lebih baik dalam pelajaran, memperkenalkan pelajar dengan tokoh-tokoh ilmuan sbg idola.


PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) 
1)      Orang tengah antara guru dan ibu bapa (akademik & disiplin).
2)      Pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah.
3)      Penjamin atau penyelamat kepada guru sewaktu menjalankan tugas di sekolah.

*Program:
1)      Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar.
2)      Mengadakan seminar dan kem motivasi.
3)      Sesi gotong-royong di sekolah.


STRUKTUR PENGURUSAN & PENTADBIRA
i.                    Pengurusan: melaksanakan tugas-tugas atasan. 
ii.                  Pentadbiran: membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang (pengendalian sesebuah orgnisasi pendidikan, secara menyeluruh dalam usaha). Tugas kedua-duanya terdapat dalam mana-mana Institusi Pendidikan.


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEND. MALAYSIA 
 • berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. sistem pendidikan berpusat. lima peringkat iaitu;
 1.  Eksekutif
 2.  Pengurusan
 3.  Penyeliaan
 4. Teknikal
 5.  Pelaksana

Kelima-lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagian/struktur pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat Negeri, Peringkat Daerah dan Peringkat Sekolah.

1)      Kementerian Pelajaran ada 20 bahagian (12 professional dan 8 pentadbiran).
 1. Setiap bhg. professional diketuai oleh seorang pengarah.
 2. Setiap bhg. pentadbiran diketuai oleh seorang setiausaha.
2)      Bhg, pendaftaran Sekolah dan Guru di ketuai oleh Timbalan pendaftar Besar.
3)      Bhg Nazir diketuai oleh seorang ketua Nazir persekutuan.  


ISU-ISU PENDIDIKAN

1. GSTT. Guru Sandaran Tidak Terlatih yang pernah berkhidmat pada tahun 2010 diserap ke jawatan tetap mengikut syarat iaitu:
 1.          i.            umur tidak melebihi 35 tahun dan,
 2.         ii.            berkhidmat sekurang-kurangnya 2 tahun termasuk tahun 2010.
 • Diberikan latihan perguruan 18 bulan di IPTA & IPG.

2. Kesalahan Buku Teks Bahasa Inggeris (Thn. 1). Kesalahan ketara buku teks (KSSR) BI Tahun Satu terbitan DBP & Dawarna Sdn. Bhd. RM1.3juta percetakan semula ditanggung penerbit.
1.      Melantik Jawatankuasa Penilaian/Kawalan Mutu dan Jawatankuasa Readers (6 pakar pensyarah IPT dan guru cemerlang) bagi menilai semula kesalahan.
2.       Mengetatkan proses kerja dalam penerbitan + Prosedur Operasi Standard (SOP).

3. Novel Interlok (Ting. 5) karya Sasterawan Negara, Datuk Abdullah Hussain. Masyarakat India sensitif dengan sistem kasta dan perkataan 'paria' yang digunakan.
 • Kementerian mengekalkan novel Interlok sebagai teks KOMSAS, tetapi dengan pindaan pada bhg sensitif  (106 pindaan:lebih 40 halaman)

4. Subjek Pendidikan Seks
Murid Tahun Satu (2011) bakal menjadi kumpulan pertama diajar pendidikan seks menerusi KSSR, mulai Januari depan.

1)      Menerusi subjek Pendidikan Kesihatan (Modul Teras Asas)
2)      75% dari keseluruhan kurikulum baru subjek tersebut.
3)      6 Topik: perkembangan manusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri, kesihatan dan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya.
4)      Guru terbabit sudah diberi kursus, bahan pengajaran sedia.


DASAR-DASAR PENDIDIKAN

DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN

*Penyata  Razak  (1956)  dan  Laporan  Rahman  Talib  (1960)  menjadi  asas kepada  pembentukan  sistem  dan  Dasar  Pelajaran  Kebangsaan  seperti termaktub  dalam  Akta  Pelajaran  1961.

Objektif:
i. perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar
ii. insan cemerlang dan seimbang
iii. sukatan yang sama di semua peringkat sekolah
iv.Membantu pelajaar ke arah pembelajaran berasakan ict

Penstruksturan Kurikulum Pendidikan: pra sekolah, sek rendah, sek. Menengah, kolej/universiti

Pembaharuan Dalam Pendidikan:
1)      Membudayakan ICT dalam kalangan pelajar
2)      Sekolah sukan
3)      Pendidikan teknikal dan vokasional
4)      Program pendidikan khas
PBS: PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH / SBA: SCHOOL BASED ASSESSMENT
 • Guru mentaksir dan memberikan skor kepada pelajar.
*Sistem peperiksaan sebelum ini tidak merekod dan tidak ambil kira Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam markah keseluruhan.

 • UPSR (2016): 60% Peperiksaan, 40% PBS -- mula pentaksiran Tahun 1, 2011.
 • PMR (2014): 100% PBS -- mula pentaksiran Tingkatan 1, 2012.

Komponen:
1)      Peperiksaan pusat (bagi UPSR)
2)      Pentaksiran Sekolah
3)      Pentaksiran Aktiviti Jasmani
4)      Sukan dan Kokurikulum
5)      Pentaksiran Psikometrik (Personaliti)

Kelebihan:
1)      Guru lebih dihormati oleh pelajar (guru pegang markah).
2)      Dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan (mengurus, sumber manusia, beban guru dalam urus peperiksaan).
3)      Peluang tumpuan kepada kemahiran insaniah, inovasi dan kreativiti.
4)      Ibu bapa tidak perlu menghabiskan duit untuk kelas tuisyen.


PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris, 2003)
Mengapa Dimansuhkan? (*Smallbook MBMMBI, moe.gov.my)
1)      UNESCO: pelajar mudah belajar dalam bahasa Ibunda.
2)      Penurunan pencapaian gred ABC bagi kohot pertama sepenuh PPSMI sek rendah.
3)      Laporan Trends in Math Science Study (TIMSS, 2007): Pencapaian merosot, tempat ke-10 (2003) ke-20 (2007) bagi Math, dan Sains dari ke-20 kepada ke-21.
4)      Jurang melebar sekolah bandar dan luar bandar.
5)      Hanya sekitar 25% guru profisensi BI pada Tahap Cemerlang dan Baik (dan terlalu sikit guna BI sepenuhnya semasa mengajar Sains & Math)
6)      Peningkatan penguasaan BI semasa perlaksanaannya terlalu sikit, tidak lebih dari 3%

Pemansuhan PPSMI Secara Berperingkat (Soft-Landing)
Pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam dwibahasa bagi Tahun 4 akan dilaksana pada 2012, 2013 dan 2014; Tahun 5 pada 2013, 2014 dan 2015 dan Tahun 6 (2014, 2015 dan 2016) – BM sepenuhnya selepas tahun tersebut.


MBMMBI (Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris)
 1.          i.            Meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya (bahasa kebangsaan: Perkara 152, Perlembagaan Malaysia DAN bahasa pengantar utama pendidikan: Akta Pendidikan 1996).
 2.         ii.            Memperkukuh penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari (bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat antarabangsa).

*PERANAN KEMENTERIAN: Penyediaan buku teks, menggubal kurikulum, latihan kepada guru, mengenal pasti buku rujukan yang sesuai dan menyediakan perkakasan seperti makmal Bahasa Inggeris (BI) yang mencukupi.

MBM (5 IPGM):
 1.  i.            BM dalam Sains & Matematik, Bahasa Ibunda di SJK.
 2. GUNA BM Standard - dialek tempatan / bahasa pasar dipantau.
 3. Penggunaan ICT dalam P&P – internet + Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi guru, sasterawan, pelajar.
 4. Program Bacaan – KOMSAS, NILAM diteruskan.
 5. BM = Bahasa Ilmu + Komunikasi – menterjemah karya agung dari luar negara. Guna BM dalam semua urusan rasmi.
 6. Syarat Layak Masuk Institut Pengajian Tinggi – diwajibkan mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia SPM.


MBI (4 IPGM, 1 ELTC: English Language Training Centre)
 1.          i.            Menambah bilangan guru bahasa Inggeris berkualiti (latihan perguruan guna penutur jati dari luar negara).
 2.         ii.            Penambahan masa P&P SK: 90 minit (240à330), SJK: 60 minit (60à120), SM: 80 minit (200à280), 6R 6A: 80 minit (320à400)
 3.       iii.            Makmal komputer = makmal bahasa.


1 Murid 1 Sukan (1M1S, 2012) 
1)      Menekankan penyertaan, penglibatan, dan pengetahuan setiap murid dalam sukan.
2)      Bermula 2011, setiap pelajar wajib ambil satu sukan.

Perlaksanaan:
1)      Sek Rendah: Tahun 4-6, Sek Men: Ting 1-6
2)      Murid boleh menyertai lebih dari satu sukan
3)      Asas kepada 1M 1S = mata pelajaran Pendidikan Jasmani

Objektif:
1)      Meningkatkan kecergasan jasmani;
2)      Membentuk disiplin dan nilai murni;
3)      Membentuk budaya sukan;
4)      Seimbang akademik dengan keperluan fizikal;
5)      Memupuk perpaduan di antara kaum;
6)      Mewujudkan landasan ke arah kecemerlangan sukan.


SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)
Beridentiti, berwatak unik dan tersendiri (ethos) serta mengamalkan tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dalam semua aspek pendidikan (modal insan nasional yang berkembang): pencapaian akademiknya, sokongan alumni, pengiktirafan dan mewujudkan rangkaian dan jaringan pada peringkat antarabangsa.
 • 23 SBT (2011): 12 sekolah berasrama penuh (Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, Kedah), 1 SM harian,  8 SK (SK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah) dan 2 SJK.
 • Menjadi penanda aras (benchmark) dalam pendidikan, supaya menjadi model kepada semua sekolah lain.
Bagi mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi, ia dianugerahkan: 
1)      Autonomi: memilih kurikulum, kaedah pengajaran, guru dan pengagihan dana.
2)      Insentif kewangan tambahan: bagi sekolah, pemimpin sekolah, guru dan kakitangan bukan akademik.
3)      Pelbagai opsyen untuk pembangunan modal insan, termasuk cuti sabatikal (cuti berbayar penyelidikan) untuk guru besar.
SK Ulu Lubai (Sarawak) sekolah pedalaman SBT pertama:
 • UPSR mendapat 100 peratus lulus (sejak 2006) 
 • 2009 (tempat ke-54) 2010 (tempat pertama)
 • 2 anugerah pada peringkat antarabangsa iaitu: Johan anugerah Commonwealth Education Good Practice Awards 2009; Pencalonan UNESCO Education of International Best Practices 2010.
 • Aktif dalam jaringan institusi luar negara: Universiti Bristol United Kingdom (UK); Jin Shan Primary School Singapore; Kingsford Community School UK dan Deptford Green School UK.

SKPM: STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (2011)
1)      Jemaah Nazir Sekolah memperkenalkan Sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (SPPSTKP). 
2)      Memastikan  taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan.
3)      Diukur dengan menggunakan Instrumen Pemastian Standard (IPS)
4)      Instrumen piawaian menilai sekolah beraskan 4 aspek: visi dan misi, pengurusan organisasi, program pengurusan pendidikan, dan prestasi murid.


KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT): MODAL INSAN BERKUALITI, 5Cs
1.      Critical Thinking and Problem Solving (pemikiran kritikal dan penyelesai masalah),
 1. Effective Communication Skills (keberkesanan berkomunikasi),
 2.  Collaboration and Team Building (boleh bekerja secara berkesan termasuk dengan kumpulan yang berbeza pandangan),
 3.  Creative and Innovative (kreatif dan inovatif) dan
 4.  Culturally Literate (celik budaya untuk bergerak dalam dunia yang kepelbagaian).


FAKTOR DISIPLIN PELAJAR: 
 1.               i.            Kurangnya perhatian dan kasih sayang ibu bapa
 2.             ii.            Pengaruh media massa / hedonisma
 3.            iii.            Pengaruh rakan sebaya yang negatif
 4.            iv.            Kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus
 5.             v.            Kurangnya program berfaedah lepas sekolah


WAWASAN 2020
Diperkenalkan Tun Mahathir pada 28 Februari 1991, pembentukannya bertujuan meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan acuan sendiri pada tahun 2020.

9 Cabaran : 
1)      Negara Malaysia bersatu berkongsi matlamat.
2)      Masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju.
3)      Masyarakat demokratik yang mengamalkan satu bentuk persefahaman matang.
4)      Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika.
5)      Mewujudkan masyarakt majmuk liberal dan bertolak ansur.
6)      Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi.
7)      Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi.
8)      Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.
9)      Mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.


SAPS: SISTEM ANALISIS PEPERIKSAAN SEKOLAH (2011)
1)      Pusat pengumpul, penyimpan dan menganalisis data peperiksaaan dalaman setiap sekolah di seluruh Malaysia.
 • Online dan boleh diakses/dianalisis KPM, JPN, PPD dan sekolah.
 • Penunjuk aras kepada pihak pengurusan melalui analisis TOV ( Take Of Value ), ETR ( Expected Target Result ) dan AR ( Actual Result ).
 • Pihak ibubapa dibenarkan melihat prestasi pencapaian anak mereka.
2)      Guru kelas: masuk maklumat kelas, maklumat mata pelajaran dan data pelajar bagi kelas yang diselianya. Guru mata pelajaran: memasukkan markah (setiap kali peperiksaan)

*masalah: kesesakan trafik (guru terpaksa ulang taip semula).

MODAL INSAN (RMK-9, 2006-2010)
 • Pembangunan sahsiah ke atas insan (amanah, jujur, berakhlak mulia, progresif, cergas dan bertamadun).

8  teras :
1)      Penambaikan sistem pendidikan dan latihan.
2)      Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan.
3)      Merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan Bandar (ganti guru, baiki infrastruktur).
4)      Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan kursus yang diikuti memenuhi keperluan majikan.
5)      Menyediakan lebih banyak peluang pembelajaran sepanjang hayat.
6)      Membina masyarakat yang inovatif (peroleh dan guna ilmu).
7)      Menyemai perpaduan nasional dan budaya berprestasi tinggi.
8)      Memperluas dan memperkemas forum perbincangan kerajaan, swasta, ibu bapa dan masyarakat.


Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK10, 2011-2015)
5 teras strategik ke arah negara maju 2020:
1)      Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara
2)      Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama
3)      Menangani ketidaksamaan sosioekonomi yang berterusan
4)      Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
5)      Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negaraRMK-10, Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia

Pra-sekolah (Enrolment Target 87%, 2012):


Sekolah Rendah (Program Linus):
Sekolah Menengah (Sekolah Berprestasi Tinggi)
Baiah (Perjanjian baru) Guru Besar Sek. Rendah semua diberi penarafan berdasarkan prestasi sekolah.

Kualiti Guru

Pendidikan Teknikal/Vokasional (Dwilaluan pekerjaan)  
NKRA: Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Area, 27 Julai 2009) 
6 Bidang Utama NKRA
1)      Mengurangkan kadar jenayah: Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)
2)      Memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).
3)      Akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan: Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)
4)      Tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah: Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)
5)      Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman: Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)
6)      Menambah baik pengangkutan awam: Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).

NKRA ke-3: Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan.
 4 sub-NKRA: akses kepada pend.

Sub-NKRA 1:  Prasekolah (7 teras)
1)      Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasekolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan PERMATA (Program Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak).
2)      Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
3)      Seragam bantuan kepada murid prasekolah kerajaan
4)      Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru
5)      Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin
6)      Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta
7)      Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

Sub-NKRA 2: Literasi dan Numerasi
1)      Semua kanak-kanak normal boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012.
2)      Kanak-kanak berkeperluan khas (bermasalah pembelajaran, pendengaran, pertuturan, penglihatan, terencat akal, dan kurang upaya secara fizikal) - Kurikulum khas literasi dan numerasi.

Sub-NKRA 3: Sekolah Berprestasi Tinggi
1)      Peningkatan tahap autonomi, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi kokurikulum & pentadbiran.
2)      Melatih pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang
3)      Sebagai inspirasi / model kepada sekolah-sekolah lain melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah.

Sub-NKRA 4: Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
*Peningkatan 1 sisian piawai dalam kepimpinan = 10% peningkatan pencapaian murid (~0.25 sisian piawai).
1)      (New Deal) Bai’ah/Kontrak dengan KPM kepada Pengetua dan Guru Besar Berdasarkan Penilaian Berasaskan Pencapaian (Performance Based Assessment).
2)      Ganjaran pengiktirafan kewangan / bukan kewangan kepada pengetua dan Guru Besar bila pencapaian mereka melepasi sasaran yang telah ditetapkan.KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah, 2010)
 • Subjek sikit (gabung subjek-subjek), tapi lebih interaktif.
 • Guna BM & BI.
 • KSSR kesinambungan KBSR (4M, kreativ, inovativ, keusahawanan ICT)
 • Modul akan menggantikan buku teks.
 • Subjek à 3 Modul: Modul Teras Asas (Bahasa, Agama/Moral, PJ, Math), Modul Teras Tema (Seni Visual, Muzik, Sains & Tek.) dan Modul Elektif (Subjek tambahan: B. Arab, Iban etc)
 • Diperkenalkan kepada tahun satu.

Fokus
Tahun 1-3: 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul/menilai) serta kemahiran asas teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai.
Tahun 4-6: pengukuhan dan aplikasi 4M, dan perkara2 di atas.
KSSR + 1Malaysia
Tambah satu subjek baru bertema semangat kenegaraan dan patriotik. 


KBSR (1983)
 • Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.
 • Nilai-nilai murni dalam semua matapelajaran + kokum.


LINUS = LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan)
1)      Sub-NKRA 2: Semua kanak-kanak normal boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012.
2)      Tanggungjawab: Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).
3)      Bermula 2010: murid Tahun 1 di Sek Rendah (Kohot Pertama).
4)      Wajib di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK.
5)      3 peringkat saringan bagi setiap tahun (Tahun 1, 2, 3): Saringan 1 (Mac), Saringan 2 (Jun), Saringan 3 (September) 
6)      Semua murid Tahun 1 = ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.
7)      Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.
8)      Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI. 


KPI: Key Performance Indicator / Petunjuk Prestasi Utama (piawai kepada pencapaian penjawat awam)

1. Nisbah Guru : Murid  (Sek Men 1:17, Sek Ren. 1:16)
2. Penurunan kes disiplin sekolah =  0.02%
3. Peratus peningkatan Kelas Intervensi Awal (KIA2M) (membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu) = 1.0%
4. Pencapaian berdasarkan Gred Purata Nasional (GPN) UPSR=3.00, PMR=3.50, SPM=6.00.
5. Peningkatan Guru Ijazah Terlatih. Sek Rendah = 2% Sek. Men. = 1%.
6. Penurunan peratus jurang pencapaian  bandar dan luar bandar (UPSR = 0.3%, PMR = 0.3%, dan SPM = 0.2%)

PROGRAM:
 • Tahun 1: KIA2M (Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis)
 • Tahun 2-3: Guru pemulihan.
  • Tahun 4-5: PROTIM (Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira) bagi yang belum menguasai 3M.
  • Selepas UPSR: PROTIM.

PIPP (2006-2010): Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
1)      Membina negara bangsa (1Malaysia, bahasa kebangsaan, aktiviti kebudayaan)
2)      Membangunkan modal insan (saintiif, progressif, berilmu, berkemahiran ICT)
3)      Memperkasakan sekolah kebangsaan (Infrastruktur lengkap, kuasai 3M)
4)      Merapatkan jurang pendidikan (TV   Pendidikan, SchoolNet,  makmal   computer, 3M)
5)      Memartarbatkan profesion keguruan (upgrade the intake system and improve the environment, kenaikan gred DG)
6)      Melonjakkan kecermerlangan institut pendidikan (elemen utama: pencapaian purata, kokurikulum, elemen kedua: pengurusan   dan   pentadbiran   sekolah,   ketrampilan   guru, pengurusan kewangan yang cekap, penglibatan ibu bapa dan masyarakat – eg. Sekolah kluster)


PIPPSH (2011-2020): Pelan Induk Pembudayaan Pembelajaran Sepanjang Hayat
 • Sasaran: Tahap akademik rakyat berumur15-64 tahun akan meningkat dari 10% kepada 50%, menjelang 2020.
 • Tonggak ketiga pembangunan modal insan bertaraf dunia (peluang menyambung pelajaran) selepas pendidikan asas dan pendidikan selepas menengah.
 • Menarik minat rakyat Malaysia yang sudah bekerja menyambung pelajaran.
 • Pendekatan pendidikan jarak jauh, pendidikan fleksibel, pengiktirafan pengalaman bekerja (recognition of prior learning) dan penawaran kursus pendek bagi peningkatan pengetahuan dan kemahiran diri.
 • Cth: Universiti Terbuka Malaysia (OUM)


INTEGRITI (Jujur, Utuh, Tulus, Seluruh, Padu)
1)      Integriti Individu – mengotakan janji / beramanah.
2)      IntegritiOrganisasi –  Beretika, piagam dan prosedur.

Isu isu  integriti
• Penyelewengan kuasa
• Rasuah
• Kerenah birokrasi (urusan lama kerana banyak peringkat)
• Perlanggaran sistem dan prosedur kerja
• Keruntuhan sistem keluarga yang harmoni
• Pecah amanah sektor korporat

AKAUNTABILITI
Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggungjawab
berpandukan peraturan dan undang.

  
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN + REFLEKSI
 • Objektif RPH = Sukatan Pelajaran (langkah-langkah dan aktiviti) + Tahap murid (Teori Pedagogi yang bersesuaian) + Motivasi
 • Refleksi RPH perlu ditulis selepas selesai setiap sesi pengajaran dan pembelajaran.


TAKSONOMI BLOOM  (1956)
1)      Aspek kognitif atau pengetahuan.
2)      Hierarki  (aras rendah ke tahap tinggi).
3)      Guru akan membuat soalan pelbagai lapangan (domain) bagi menguji pengetahuan.
4)      Lorin Anderson (1990) telah mengemaskini Bloom’s Taxonomy (Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, Evaluation) kepada yang baru:

PROFESIONALISME GURU
1)      Muhasabah/Refleksi (setiap kali selesai P&P)
2)      Budaya ilmu (kursus / seminar, media, buku, internet)
3)      Kolaborasi (group teaching, peer mentoring)
4)      E-pembelajaran (latihan dalam perkhidmatan, OUM)
5)      Penyelidikan Lapangan (Action Research)


Figure 1 Lorin Anderson (2001)
1)      Remembering: recall or remember the info
define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, reproduce state
2)      Understanding: explain ideas or concepts   
classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, paraphrase
3)      Applying: use the information in a new way
choose, demonstrate, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write.
4)      Analyzing: distinguish between the different parts compare, contrast, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, test.
5)      Evaluating: justify a stand or decision
appraise, argue, defend, judge, select, support, value, evaluate
6)      Creating: create new product or point of view             assemble, construct, create, design, develop, formulate, write.


GURU CEMERLANG (1993)
Memberi peluang naik pangkat* kepada guru-guru cemerlang dalam mata pelajaran yang diajar tanpa perlu bertukar ke jawatan pentadbiran.
Guru-guru yang bermotivasi tinggi, mahir, berpengalaman dan pakar dalam sesuatu bidang tertentu dapat terus dikekalkan untuk P&P.

 • Pengiktirafan (motivasi)
 • Meningkatkan pencapaian kualiti P&P, dan sekolah (berkongsi pengalaman, kemahiran).
 • Role model kepada guru lain.
 • Menyediakan peluang untuk guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan laju (fast track), khas Untuk Penyandang (KUP).
*sekurang-kurangnya 5 tahun mengajar termasuk 3 tahun mengajar mata pelajaran kepakaran:

STANDARD GURU MALAYSIA (SGM) 
 • Dokumen yang menerangkan aspek-aspek professional yang patut dicapai oleh guru dan aspek-aspek ini perlu disediakan & dilaksanakan oleh IPGM.
 • Diolah dari standard Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju.

Dua Komponen:
1)      STANDARD (GURU): 
 1. Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan (diri, kerjaya, sosial)
 2. Pengetahuan dan Kefahaman  (subjek pengkhususan, ilmu pend., kurikulum & ko-kurikulum)
 3. Kemahiran P&P (teori, pedagogi, metodologi)

2)      KEPERLUAN (INSTITUT)
 1. Kelayakan dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan (syarat, kriteria, prosedur)
 2. Latihan, Pentaksiran dan Penilaian (latihan, sistem pemantauan, dan pentaksiran dan penilaian).
 3. Kolaborasi (IPGM-SEKOLAH-IPTA/IPTS-Kerajaan).
 4. Infrastruktur dan Infostruktur (prasarana ICT, kemudahan makmal, perpustakaan, percetakan).
 5. Jaminan Kualiti (perancangan, perlaksanaan, strategi)

FPG: FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (1982) 
1)      “Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,  
2)      bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara,
3)      menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.”


Konseptual Keguruan

ETIKA KERJA KPM 
1)      niat baik,
2)      buat baik,
3)      gerak kerja ke arah baik,
4)      pegang janji,
5)      berdisiplin dan beradab
6)      menghargai dan bertanggungjawab.

GAGASAN 1MALAYSIA (16/09/2010, Najib Tun Razak)
1)      Mengharmonikan rakyat tanpa mengubah/melenyapkan identiti kaum-kaum yang terdapat di Malaysia.
2)      Menekankan soal integrasi dan toleransi (kesamarataan dengan mengambil kira sejarah dan Perlembagaan, hak keistimewaan Bumiputera)
3)      Meraikan kepelbagaian budaya, bahasa sebagai satu aset atau kelebihan.
4)      Menghormati kepercayaan dan keunikan kaum lain.
3   teras   (perpaduan nasional):
1)      PRINSIP PENERIMAAN (terbuka dan berbesar hati)
2)      PRINSIP KENEGARAAN (bersatupadu, nasionalisme)
3)      PRINSIP KEADILAN SOSIAL (adil kebajikan dan aspek sosial)


8 Nilai:
1. Penerimaan (terima sepenuh hati)
2. Ketabahan (tekun, kerja keras, dedikasi,juang tinggi)
3. Budaya Kecemerlangan (menepati masa, ukuran, kualiti)
4. Kesetiaan (kepada Raja, pemimpin)
5. Rendah hati (tidak berbangga-bangga, bongkak)
6. Meritokrasi (penilaian melalui prestasi)
7. Integriti (jujur, bersikap amanah)
8. Pendidikan (kurikulum bercorak patriotik) 

 • Rakyat daripada pelbagai kaum dan agama perlu berfikir, bertindak melepasi kepentingan kaum masing-masing.
 • Pendidikan bermatlamat untuk membina dan membangunkan potensi setiap murid tanpa mengira kaum, agama dan bangsa.
 • Matlamat ini bertepatan dengan Gagasan 1Malaysia:  “Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.”

Peranan Guru: 

 1. Sebut dalam kelas + sertakan contoh isu semasa.
 2. Amalkan nilai-nilai 1Malaysia, bercampur-gaul dengan guru bangsa lain.
 3. Elakkan berat sebelah, prejudis, hal-hal sensitif.
 4. Aktiviti melibatkan semua kaum.
 5. Amalan ucapan salam dan selamat.

*Yayasan 1Malaysia (Y1M) adalah sebuah yayasan bebas, bukan berasaskan keuntungan yang ditubuhkan khusus untuk membangun, menyokong dan menerajui kegiatan dan program yang akan melibatkan semua rakyat Malaysia dalam usaha ke arah mencapai perpaduan nasional dan konsep 1Malaysia.

BELANJAWAN 2012: PENDIDIKAN (RM50.2 bilion dr 232.8bil) 
1)      Peruntukan RM1 bilion akan diwujudkan melalui Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah.
 • RM500 juta = Sekolah Kebangsaan,
 • RM100 juta = SJKC, SJKT, Sek Mubaligh, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan dan MRSM (total RM500).
2)      Bantuan yuran pengajian:
 • RM80 juta (tahun pertama) = 20,000 tempat kepada kumpulan guru diploma à Sarjana Muda.
 • RM120 juta = 5,000 Ijazah Sarjana dan 500 Doktor Falsafah kepada penjawat awam yang layak.
3)      Sistem Saraan Malaysia (SSM) à Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA: ‘time-based’)
 • Guru siswazah dapat Gred 44:  tahun ke-8, Gred 48 tahun ke-16 (SSM = 20 tahun).
 • Guru bukan siswazah Gred 29 à Gred 32 : 8 tahun sahaja (SSM = 10 tahun)
 • Gred 32 à 34 : 8 tahun sahaja (SSM = hanya bila ada kekosongan)
4)      Memansuhkan yuran pendidikan rendah & menengah di semua sekolah-sekolah kerajaan.
5)      Melanjutkan umur persaraan 58 à 60 tahun.
6)      Sekolah swasta yg berdaftar dengan Kementerian Pelajaran akan diberi insentif termasuk Elaun Cukai Pelaburan.
7)      Pengecualian cukai bagi sumbangan kewangan syarikat dan orang perseorangan kepada sekolah-sekolah dan tempat ibadat berdaftar.
8)      Untuk memantapkan modal insan sektor swasta, insentif akan diberi termasuk potongan dua kali ke atas pemberian biasiswa.

ICT: Information Communication Technolgy PENDIDIKAN 
Kategori-kategori Perisian:
 1. latihtubi (Mengikut arahan komputer, menjawab soalan)
 2. tutorial (Mengajar kemahiran, dan murid mengikut)
 3. simulasi (Memberi gambaran situasi dan murid meneroka)
 4. permainan (Bermain sambil berhibur)
 5. penyelesaian masalah (Menggunakan strategi/ilmu yang telah dipelajari)
 6. bank data (koleksi maklumat disusun secara sistematik)
 7. grafik / word processor (Menaip dokumen, mereka laman web, pelbagai kad, buku program)
Penilaian Perisian untuk Alat Bantuan Mengajar:

 1. Jelas objektifnya.
 2. Antaramuka yang jelas dan menarik.
 3. Panduan penggunaan + nota buat guru lengkap.
 4. Ikut rancangan mengajar (mengikut kurikulum)
 5. Ikut tahap pelajar.
 6. Kandungan tepat (tiada kesalahan bahasa, jawapan)
 7. Mudah digunakan / bersesuaian dengan pengetahuan asas ICT pelajar.
 8. Interaktif (Mempunyai maklum balas).
 9. Boleh diubahsuai (Mengikut kesesuaian yang ditetapkan guru).
SKIM KENAIKAN PANGKAT GURU 
Kenaikan pangkat kerana:
1)      kekosongan jawatan,
2)      Khas Untuk Penyandang (KUP) - guru cemerlang,
3)      tempoh perkhidmatan,
4)      pengetua atau guru besar cemerlang.

Kenaikan pangkat berdasaran kecemerlangan khusus untuk guru pengajaran dan pembelajaran (PDP) à DG54 (tempoh 25 tahun):
1)      Guru biasa
2)      Guru kanan
3)      Guru wibawa
4)      pendeta guru

 • Pengetua sekolah menengah Gred DG48 à DG52.
 • Semua guru penolong kanan (GPK) pentadbiran, hal ehwal murid dan kokurikulum sekolah menengah gred DG44 à DG48.
 • GPK pentadbiran, hal ehwal murid dan kokurikulum di sekolah rendah kluster turut dinaikkan dari gred DGA32 à DGA34
*Guru yang tidak mendapat kenaikan pangkat tetap mendapat kenaikan gaji tahunan.

GLOSARI
Guru (dari bahasa Sanskrit) = pengajar, pendidik, dan pengasuh.
 • Tenaga pengajar di institusi (selalunya sekolah) dan tuisyen.
 • Pakar dalam sesuatu bidang, eg. Management guru.
 • Guru di university dikenali sebagai tutor / pensyarah.
 • Mempunyai kemahiran khusus dalam sesuatu subjek + pedagogi.
 • Agama hindu: Guru – pendeta.

Hari Guru Antarabangsa (UNESCO) pada 5 Oktober, Malaysia: 16 Mei (kerana pada tarik sama, tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.

Sekolah
 • sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan pendidikan formal kepada pelajar.
 • mempunyai beberapa tenaga pengajar atau guru untuk mendidik dan membimbing pelajar.
 • Beberapa jenis peringkat sekolah: tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan akhirnya ke universiti.

Kantin 
 • Kemudahan untuk mendapatkan makanan berbayar.


EVOLUSI SEKOLAH

SEKOLAH BESTARI (1997)
1)      Pembestarian Sekolah pada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kompetensi guru.
2)      P&P dan Pengurusan Sekolah yang direka semula secara sistemik bagi murid-murid menghadapi era teknologi maklumat.
3)      BM, BI, Math, Sains, guna perisian direka oleh Pusat Pemkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM.
4)      Guru-guru diberi latihan dalam perkhidmatan (pedagogi + teknologi).
Tujuan:
Melahirkan murid berdikari dalam mencari ilmu. akses kendiri (self-accessed), terarah kendiri (self-directed) dan kadar kendiri (self-paced). Projek asas yang terlibat:
 • projek makmal Komputer Sekolah
 • rangkaian SchoolNet
 • rancangan TV pendidikan
 • ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Contoh: SMK JITRA, SM SULTAN ABDUL HALIM, SM SAINS POKOK SENA, SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA.
*Salah faham meluas yang menyangka sekolah bestari adalah sekolah yang mesti menggunakan komputer. Itu hanya satu cara ke arah pembestarian dalam persekolahan.
SEKOLAH WAWASAN (2004)
Dua atau tiga buah sekolah rendah yang berlainan aliran dibina dalam kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan fizikal (padang permainan, dewan, pusat sumber, bilik komputer, kantin)
Matlamat:
1)      Mewujudkan perpaduan.
2)      Memupuk semangat integrasi/toleransi.
3)      Interaksi maksimum (perkongsian kemudahan, aktiviti).
Pentadbiran dan Pengurusan Kewangan:
1)      3 sekolah (SK/SJK/SJKT) dalam satu kawasan dan bahasa pengantar masing-masing.
2)      Nama, lagu, logo, peperiksaan, pentadbiran sekolah masing-masing.
3)      Satu Jawatankuasa Penyelaras: Pengerusi (bergilir-gilir ikut kesepakatan) dan 2 orang guru dari setiap sekolah urus kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah.
4)      Kantin dikendalikan bersama-sama.

Contoh:
1)      Kompleks Sekolah Wawasan Pekan Baru, Parit Buntar, Perak
2)      Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman, Alor Setar, Kedah
3)      Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai, Pulau Pinang
4)      Kompleks Sekolah Wawasan USJ 15, Subang Jaya, Selangor
5)      Kompleks Sekolah Wawasan Pundut, Seri Manjung, Perak

*kebanyakan orang Cina dan orang India membantah kerana akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah (berdasarkan trajedi 1962, kerajaan berjanji 1/3 dari subjek SM Cina swasta yang ditukar menjadi SMJK akan tetap diajar dalam bahasa penghantar Cina. Namun kerajaan mengingkari).
SEKOLAH KLUSTER (2007)
 • Jenama sekolah yang cemerlang dalam klusternya dari aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid.
 • Terkandung dalam Teras Strategik Ke-6 (PIPP): Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan.
Tujuan:
1)      Melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia
2)      Membangun sekolah yang boleh dicontohi sekolah dalam kluster dan luar.

Kategori Kluster:
1)      SK, SJK, dan Sekolah Orang Asli.
2)      SM (Teknik, Berasrama Penuh, Agama, Harian, Premier)
3)      SR Pendidikan Khas (SPK) dan SM Pendidikan Khas (SMPK), SM Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
4)      Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta

Syarat pemilihan:
1)      Kecemerlangan murid: Akademik, Kokurikulum, Sahsiah.
2)      Pembangunan P&P berkesan, sumber diurus optimum.
3)      Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.
4)      Keberkesanan pelaksanaan program KPM (Nilam, 1M1S)

Prosedur:
1)      Penerimaan pencalonan
2)      Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex
3)      Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pelaksana Sekolah Kluster
4)      Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional
5)      Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat
6)      Pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran

Contoh: SJKC Keat Hwa, Alor Star bagi kategori sekolah aliran Cina, SJKT Simpang Lima, Klang bagi sekolah aliran Tamil, dan SKPK Alma, Pulau Pinang bagi kategori sekolah pendidikan khas.

NUTP (National Union of the Teaching Profession, 1974)
1)                  NUTP is a union formed by teachers for teachers in 1974. National Union of Teachers (NUT) + National School Teachers National Union.
2)                  Advocates for teachers’ rights, teachers’ salaries and teacher’s service scheme, professional development of teachers.
3)                  President: Lt. Kdr. (B) Hashim bin Adnan, Secretary General: Lok Yim Pheng.
Major achievements (nutp.org/new/Success): Creation of the Counselor post in all schools, Time-Based Promotions, Opportunities to enter universities, Excellent Teachers Award, Simplify the Teachers Record Book (Record of Teachers Preparation).

SEKOLAH AMANAH (2010)
1)      Sekolah  kerajaan yang terpilih akan diurus bersama:  pihak swasta + pemimpin sekolah kerajaan, di bawah kawal selia Kementerian Pelajaran.
2)      Perubahan kepada prestasi sekolah tanpa mengira pencapaian semasa: daripada sederhana (berprestasi rendah) kepada baik, baik (sederhana & cemerlang)  kepada  lebih  baik. 
3)      Sekolah Amanah bertujuan untuk mempercepatkan proses penambahbaikan.
4)      Sekolah Amanah ada autonomi lebih untuk kurikulum, kewangan dan pemilihan guru -- lebih responsif terhadap keperluan komuniti sekolah.
5)      *Dikehendaki  mencapai prestasi yang telah ditetapkan dalam tempoh 5 tahun. Pihak Kementerian akan mengambil alih pengurusan dari penaja sekiranya sekolah gagal mencapai prestasi yang ditetapkan.
*Projek perintis di bawah program Rangkaian Sekolah Amanah Yayasan AMIR: SMK Gelang Patah, SMK Semenchu, Johor etc.

SEKOLAH KURANG MURID
1)      Murid kurang dari 100 orang.
2)      Terjadi bila ramai murid memilih untuk ke sekolah cemerlang lain.
3)      63% SK: kebanyakannya terletak di pedalaman Sabah dan Sarawak manakala di Semenanjung ialah SJKC (21.4%), SJKT (13.5%), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABT) dan sekolah Orang Asli.
4)      Semenanjung: Pulau Aur, Pulau Tinggi, Pulai Sibu dan Pulau Pemanggil di Mersing.
5)      SKM akan digantikan dengan Sekolah Kabin (jimat kos).

Kementerian Pelajaran
Menteri: Tan Sri Muhyiddin Yassin
Timbalan Menteri: Datuk Dr Wee Ka Siong
Timbalan Menteri: Datuk Dr Puad Zarkashi

Kementerian Pengajian Tinggi
Menteri: Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin
Timbalan Menteri: Datuk Dr Hou Kok Chung
Timbalan Menteri: Datuk Saifuddin Abdullah 


KABINET PERHUBUNGAN PAS KEDAH SESI 2011-2013
Pesuruhjaya : YAB Dato' Seri Ust. Hj Azizan bin Abd. Razak
Timbalan Pesuruhjaya I : YB Dato' Ir. Hj Phahrolrazi bin Zawawi
Timbalan Pesuruhjaya II : YB Dr  Ismail bin Salleh
Timbalan Pesuruhjaya III : Ust. Hj Mat Isa bin Shafie

Pengarah Pelajaran Negeri Kedah: Encik Mansor bin Lat
Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah: Tuan Haji Rooslee bin Ismail, BCK. JPU: JADUAL PENENTUAN UJIAN
1)      Bina soalan mengikut kriteria yang ditentukan (senang, sukar, sangat sukar) - Bloom's Taxonomy
2)      Hurai domain pencapaian yang hendak diukur.
3)      Panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.
4)      Kerangka pembinaan item soalan ujian (pelan ujian) dikenali sbg test blueprint.
5)      Kerangka JPU disediakan dlm btk matriks - paksi tegak mengandungi kandungan / topik yg diuji dan paksi mendatar ialah aras kemahiran yg akan diuji.
6)      Menentukan bidang, pemberatan yang akan diberi dalam sesuatu ujian

RMK10, 2011-2015: STRATEGI MEMPERCEPAT  PENAMBAHBAIKAN  PRESTASI PELAJAR  SECARA  BERKESAN:
1)      Memastikan  setiap  kanak-kanak  boleh berjaya. 
 • Enrolmen prasekolah 67% (2010-2011) 87% (2012) dan 92% (2015)
 • Umur mula sekolah dikurangkan  dari  6+  kepada  5+
 • LINUS: 15,500 fasilitator dan guru pemulihan telahpun dilatih
 • MBMMBI: KSSR (membaca,  mendengar  dan  berucap, menulis,  tatabahasa,  dan  seni  bahasa) / Tambahan Waktu kelas
2)      Sekolah bertanggungjawab terhadap  prestasi  pelajar. 
 • Sekolah Berprestasi Tinggi - 20 (2010), 23 (2011), 100 (2012)
3)      Membuat  pelaburan  bagi  membangun kepemimpinan  unggul  di  setiap  sekolah.
 • Bai’ah/Tawaran Baru bagi Guru Besar dan Pengetua Sekolah: 2% (2010), 5% (2012)
 • 10%  guru  besar  dan  pengetua berprestasi rendah akan diberi latihan kemahiran pengurusan
 • Institut  Aminuddin  Baki (IAB) melatih 8,000 (2009), kepada 14,000 orang pentadbir sekolah setiap tahun (2011-2015)
4)      Meningkatkan  daya  tarikan  profesion keguruan dan menghasilkan guru terbaik.
 • memanjangkan  tempoh  latihan praktikum
 • meningkatkan  kerjasama  guru berpengalaman membimbing, menyelia
 • hanya guru  pelatih  yang  memperoleh  pencapaian terbaik  dan  berkelayakan  akan  ditawarkan jawatan  guru (Persaingan terbuka IPTA/IPTS/IPG).
 • Guru berijazah SM: 89.4%(2009) -> 90.0%(2015). SR 28%(2009) -> 60%(2015)


 P/s :manfaatkan ilmu yang baik kepada semua.t.kasih.salam ukhuwah untuk semua..:)
Ini link blog rakan yang lain dirikucaraku , atau di link ini..mediafire ..(muat turun)

3 comments:

Anonymous said...

ty

Fawwaz Ramadona said...

hope u always be bless from Allah...ur really help

Mohd Zairy Firdaus Bin Mohd A'sri said...

terbaiklah... thanks 4 sharing...